Begrepp

Introtext

Aktieindexobligation

Strukturerad placering som består av en obligationsdel och en optionsdel. Placeringen kan vara helt eller delvis kapitalskyddad på återbetalningsdagen. Obligationsdelen utgör placeringens kapitalskydd. Optionsdelen ger exponering mot ett aktieindex och står för placeringens avkastningsmöjligheter.

 

Aktiekorg

Underliggande exponering består av ett antal olika aktier.

 

Alfa

Alfa är ett mått på riskjusterad avkastning. Ett positivt alfa indikerar att en tillgång ger bättre avkastning än jämförbart index.

 

Arbitrage

Arbitrage är möjligheten att tjäna en riskfri vinst genom att utnyttja felprissättningar. Den riskfria vinsten erhålls genom att köpa en tillgång som är undervärderad och sedan sälja den till ett högre pris när priset justerats till sitt rätta värde.

 

Arrangör

Den part som på uppdrag av emittenten konstruerar en strukturerad placering. Arrangören kan samtidigt uppträda i rollen som emittent och/eller distributör.

 

Asiatisk option

En asiatisk option är en option där slutkursen bestäms som ett medelvärde av priset på den underliggande tillgången vid olika tidpunkter under löptiden.

 

At-the-money

En option är at-the-money när dess lösenkurs sammanfaller med spotpriset på den underliggande tillgången.

 

Autocall

Strukturerad placering med exponering mot en eller flera underliggande tillgångar. Utvecklingen i underliggande tillgångar observeras regelbundet, t.ex. årligen. Beroende på om vissa på förhand bestämda villkor uppfylls på någon av observationsdagarna kan placeringen förfalla i förtid och/eller betala ut en kupong.

Barriär

Nivå i förhållande till startkursen för underliggande tillgång. För vissa typer av strukturerade placeringar bestäms placeringens avkastning och/eller risk av hur underliggande tillgång rör sig i förhållande till barriärnivån. Det kan t.ex. innebära att förluster uppstår endast om underliggande tillgång faller under en viss barriärnivå.

 

Beta

Beta anger hur mycket exempelvis en aktie rör sig i förhållande till aktiemarknaden i stort. Är beta noll rör sig aktiekursen helt oberoende av marknaden. Är beta 1 rör sig aktien som marknaden, och ligger beta över 1 rör sig aktien mer än marknaden, både upp och ner.

Credit default swap (CDS)

En credit default swap är en form av försäkring mot en betalningsinställelse i en emittent. Priset på en credit default swap är en indikation på hur hög kreditrisken bedöms vara då priset stiger när risken för en betalningsinställelse bedöms vara högre.

Delta

Delta är ett mått på hur mycket priset på en option förändras när priset på den underliggande tillgången förändras. När delta är 1 innebär det att optionspriset rör sig lika mycket som priset på den underliggande tillgången. Ett delta på 0,5 anger att optionspriset förändras hälften så mycket som priset på den underliggande tillgången.

 

Deltagandegrad

Deltagandegraden anger hur stor del av utvecklingen i den underliggande tillgången investeraren får ta del av.

 

Derivat

Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde beror på värdet av en eller flera underliggande tillgångar.

 

Digital option

En digital option är en option som betalar ut en fast avkastning om priset på den underliggande når en viss nivå. En digital option har bara två möjliga utfall; antingen betalas en fast avkastning ut eller så sker ingen utbetalning.

 

Distributör

Den som på uppdrag av arrangören säljer, marknadsför eller förmedlar strukturerade placeringar. Distributören kan samtidigt uppträda i rollen som arrangör och/eller emittent.

Ej kapitalskyddad placering

Strukturerad placering som saknar kapitalskydd, dvs. hela det nominella beloppet är inte skyddat av emittenten på återbetalningsdagen.

 

Emissionsdag

Den dag som den strukturerade placeringen ges ut av emittenten och som den levereras till investerarens värdepapperskonto. Infaller normalt ca 10 bankdagar efter startdagen.

 

Emittent

Emittenten är den som ger ut den strukturerade placeringen och upprättar prospekt. På återbetalningsdagen betalar emittenten ut den ersättning som investeraren enligt villkoren i prospektet har rätt till, givet utvecklingen i underliggande tillgång. Emittenten kan samtidigt uppträda i rollen som arrangör och/eller distributör.

 

Europeisk option

En europeisk option är en option som bara kan lösas in på förfallodagen, till skillnad från amerikanska optioner som kan lösas in när som helst under löptiden.

 

Exotisk option

En exotisk option är en option som har en mer komplicerad avkastningsfunktion än vanliga optioner, s.k. vanillas. Avkastningen kan exempelvis bero på hur priset på den underliggande tillgången rört sig under löptiden och om vissa nivåer nåtts eller hur priset rört sig i förhållande till priset på en annan tillgång.

Fast utveckling (Fixed Best)

En eller flera underliggande tillgångar har en förutbestämd fast utveckling givet vissa förutbestämda villkor. Den faktiska utvecklingen i dessa underliggande tillgångar blir därmed inte relevant.

 

Förtida förfall

Vissa typer av placeringar kan förfalla i förtid om vissa på förhand bestämda villkor uppfylls under löptiden. I detta fall betalas eventuell avkastning ut innan den ordinarie löptidens slut och placeringen upphör att existera.

Genomsnittsberäkning

Startkursen och/eller slutkursen av underliggande bestäms som ett genomsnitt av ett flertal olika observationer enligt förutbestämda datum. Slutkursen kan t.ex. beräknas som ett genomsnitt av värdet på månadsvisa observationer under det sista löpåret. Genomsnittsberäkningen kan ge ett högre eller lägre värde än att observera vid ett enda tillfälle.

Indexbevis

En strukturerad placering som liknar en aktieindexobligation till konstruktionen, men med skillnaden att optionsdelen består av både köp- och säljoptioner. Indexbeviset har normalt en högre avkastningspotential, men har också en högre risk. Placeringen saknar kapitalskydd men har ofta ett kursfallsskydd som delvis skyddar mot förluster.

 

Indexobligation

Samma som Aktieindexobligation, men optionsdelen ger exponering mot någon annan form av index, t.ex. ett råvaruindex.

 

Indikativa villkor

Villkoren i en strukturerad placering, såsom deltagandegrad eller kupong, beror på rådande marknadsförutsättningar och förändras ständigt. Därför anges vissa villkor som indikativa i marknadsföringsmaterialet under teckningsperioden. Första på startdagen när placeringen handlats upp fastställs de slutliga villkoren, som kan vara såväl högre som lägre än de indikerade villkoren. Dock anges i samband med indikativa villkor en lägsta nivå och om villkoren inte når upp till den lägsta angivna nivån ställs placeringen in.

 

In-the-money

När priset på den underliggande tillgången befinner sig över en köpoptions lösenpris säger man att optionen är in-the-money. En säljoption är in-the-money när priset på den underliggande tillgången befinner sig under lösenpriset. Att optionen är in-the-money innebär alltså att den betalar ut avkastning om den på slutdagen befinner sig på denna nivå.

 

ISIN

Förkortning för ”International Security Identification Number”. Användandet av ISIN-koder följer en internationell standard för identifiering av värdepapper. ISIN-koderna består av två bokstäver (exempelvis DE för Tyskland eller SE för Sverige) och följs sedan av 10 siffror som är unika för det specifika värdepappret.

Kapitalskyddad placering

En strukturerad placering i vilken det nominella beloppet är skyddat av emittenten på återbetalningsdagen. I en placering som har 100 % kapitalskydd återbetalar emittenten hela det nominella beloppet, oavsett hur underliggande tillgångar utvecklats, samt eventuell ytterligare avkastningen. Kapitalskyddet villkoras dock av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden på återbetalningsdagen.

 

Knock-in option

En barriäroption som aktiveras när priset på den underliggande tillgången når en viss nivå.

 

Knock-out option

En barriäroption som förfaller när priset på den underliggande tillgången når en viss nivå.

 

Korrelation

Korrelation är ett mått på samvariation mellan priset på två olika tillgångar. En korrelation på 1 innebär att om priset på den ena tillgången stiger så stiger även priset på den andra tilllgången. En korrelation på -1 innebär att om priset på den ena tillgången stiger så faller priset på den andra tillgången.

 

Kreditbetyg

Ett sätt att bedöma kreditrisken hos en emittent är att se till dess kreditbetyg. Kreditbetyget sätts av oberoende kreditvärderingsinstitut och syftar till att spegla emittentens långsikta förmåga att klara av sina betalningsåtaganden. De största kreditvärderingsinstituten är Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch.

 

Kreditrisk (emittentrisk)

Risken att emittenten hamnar på obestånd och på återbetalningsdagen inte kan betala ut den avkastning som investeraren enligt placeringens villkor har rätt till. Ett sätt att bedöma kreditrisken i en placering är att se till emittentens kreditbetyg.

 

Kupong

Ränta eller annan avkastning som kan betalas ut vid flera tillfällen under löptiden. Kupongen kan vara garanterad eller betalas ut endast om vissa på förhand bestämda villkor uppfylls.

 

Kursfallsskydd (riskbarriär)

Kursfallsskyddet innebär att det nominella beloppet är skyddat på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång på slutdagen inte fallit under en viss nivå. Ett kursfallsskydd om 50 % innebär att nominellt belopp är skyddat om underliggande tillgång på slutdagen inte befinner sig under 50 % av sitt startvärde. Befinner sig underliggande tillgång under 50 % av sitt startvärde är det nominella beloppet dock inte skyddat och förluster kan uppstå. I en placering som har exponering mot flera olika underliggande tillgångar är det vanligt att det är den tillgång med sämst utveckling som ställs i relation till kursfallsskyddet.

 

Köpoption

En option som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att på ett visst datum köpa en underliggande tillgång till ett visst pris.

Likviddag

Den dag då investeraren som senast måste betala sin placering.

 

Likviditetsrisk

Risk som uppstår när man gör affärer på illikvida marknader. Dessa marknader karaktäriseras av stora spreadar mellan köp- och säljkurser, brist på transparens och stora svängningar i priser efter att en affär ingåtts. Illikvida tillgångar kan därför vara svåra att bli av med, vilket gör att man kan behöva sälja till ett pris som är lägre än vad det varit på en likvid marknad.

Maxavkastning

Anger ett eventuellt tak för avkastningen vilket betyder att avkastningen inte kan överstiga denna nivå oavsett om underliggande tillgång utvecklas i ännu mer förmånlig riktning.

 

Marknadsrisk

Risken förknippad med att investera på en viss marknad, dvs risken att den underliggande exponeringen utvecklas i en ofördelaktig riktning.

 

Marknadswarrant

En strukturerad placering som enbart består av en optionsdel. Placeringen ger möjlighet till en hög exponering mot underliggande tillgång i förhållande till investerat belopp genom att teckningskursen understiger det nominella beloppet. Marknadswarranten är en placering med hög risk då hela det investerade beloppet riskeras vid en negativ marknadsutveckling.

 

Mätperiod (löptid)

Perioden mellan startdag och slutdag.

Nollkupongobligation

En obligation som inte betalar ut någon ränta utan som istället köps till ett diskonterat pris relativt det nominella beloppet. Det är denna typ av obligationer som vanligtvis utgör kapitalskyddet i kapitalskyddade placeringar.

 

Nominellt belopp

Nominellt belopp är det belopp en obligation eller ett finansiellt instrument är utställt på. Nivån på kapitalskydd samt beräkningen av avkastningen ställs i relation till detta belopp.

Observationsdag

På förhand bestämda datum då utvecklingen i underliggande tillgång observeras. Observationer under löptiden förekommer ibland annat autocalls. Beroende på hur underliggande tillgång utvecklats på observationen finns det olika avkastningsscenarier.

Out-of-the-money

En köpoption befinner sig out-of-the-money när priset på den underliggande tillgången befinner sig under lösenpriset. För en säljoption gäller det motsatta, optionen är out-of-the-money när priset på den underliggande tillgången befinner sig över lösenpriset.

Slutdag

Den sista dagen på löptiden och den dag då slutkursen fastställs.

 

Slutkurs

Underliggande tillgångs värde på slutdagen, vilket ställs i relation till startkursen för att beräkna avkastningen. Ibland beräknas slutkursen som ett genomsnitt av flera olika observationer.

 

Slutliga villkor (prospekt)

Dokument som innehåller de specifika villkoren för en strukturerad placering. Tillsammans med emittentens grundprospekt utgör de slutliga villkoren de fullständiga villkoren för en placering. Båda dokumenten tillhandahålls av emittenten.

 

Startdag

Den första dagen på löptiden.

 

Startkurs

Underliggande tillgångs värde på startdagen, vilket sedan ligger till grund för att beräkna avkastningen. Ibland beräknas startkursen som ett genomsnitt av flera olika observationer, och startkursen kommer då fastställas när samtliga observationer ägt rum.

 

Strukturerade placeringar

Samlingsnamn för placeringsprodukter som består av olika finansiella instrument, främst obligationer och olika typer av optioner. Placeringens villkor och egenskaper beror på vilka olika instrument placeringen består av. Placeringen ger exponering mot en eller flera underliggande tillgångar och avkastningen är således beroende på utvecklingen i dessa marknader. Begreppet strukturerade placeringar omfattar såväl placeringar med låg risk (kapitalskyddade placeringar) som placeringar med hög risk (t.ex. warranter).

 

Säljoption

En option som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja en viss tillgång till ett visst pris på ett visst datum.

Teckningskurs

Det pris investeraren betalar för den strukturerade placeringen, exklusive courtage. Priset kan anges i kronor eller annan valuta, eller som procent av nominellt belopp.

 

Teckningsperiod

Den period då placeringen kan tecknas. Efter sista teckningsdag stänger placeringen för nya investeringar.

 

Teoretiskt slutvärde

Anger en placerings värde om det vore slutdag idag, dvs. vilken avkastning en placering skulle ge på slutdagen om underliggande tillgång då befann sig på dagens nivåer.

Underliggande tillgång

Den eller de tillgångar placeringen ger exponering mot och av vilka avkastningen är beroende. Underliggande tillgångar kan t.ex. vara aktier, råvaror eller obligationer.

Valutarisk

Valutarisk innebär risken för förluster förknippad med valutakursförändringar. Risken uppstår när man köper en tillgång i en annan valuta än sin egen valuta. Strukturerade placeringar kan konstrueras med eller utan valutaskydd.

 

Volatilitet

Volatiliteten anger hur mycket´, men inte i vilken riktning, priset på en tillgång rör sig. En hög volatilitet indikerar stora prisrörelser.

Warrant

En warrant är en skräddarsydd option. En warrant ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en viss tillgång på ett visst datum till ett visst pris.

Återbetalningsdag

Den dag emittenten betalar ut den slutgiltiga avkastningen till investeraren. Inträffar normalt ca 10 bankdagar efter slutdagen.

Överkurs

Vissa strukturerade placeringar har en teckningskurs som överstiger det nominella beloppet. Detta överskjutande belopp kallas överkurs. Överkursen ökar avkastningsmöjligheterna men också risken. I en kapitalskyddad placering omfattar kapitalskyddet inte överkursen och den delen av investeringen kan därmed gå förlorad.