101 Trackercertifikat E-Sport

 • Trackercertifikat
 • E-Sport
 • 100 år
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången med beaktande av löpande avgifter, valuta och räntor.
 • E-sport kan driva intäkter genom många olika vägar. Förutom sponsring och mediarättigheter genereras intäkter via biljettförsäljning, videostreaming, försäljning av kringprodukter samt prispengar mm.
 • I takt med att e-sportmarknaden mognar kommer sannolikt nya kanalerna för intäktsgenerering att implementeras och förfinas.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

101 Trackercertifikat E-Sport

 • Emittent: Credit Suisse International
 • Erbjuds av: Strivo AB
 • Underliggande: Credit Suisse Managed e-Sport SEK Total Return Index (20 bolag)
 • Ombalansering: Halvårsvis
 • Kapitalskydd Nej
 • Deltagandegrad 100%
 • Valuta SEK
 • Courtage 0,50% av certifikatets värde
 • Förvaltningsavgift 1,00% av certifikatets värde per år
 • Emittentarvode 0,45% av certifikatets värde per år
 • Tillgångsslag Aktier
 • Förtida inlösen Emittenten har rätt att lösa in placeringen om certifikatets värde understiger 2000 kr. Vid förtida inlösen garanterar Emittenten en återbetalning om minst 1000 kr per certifikat.
 • ISIN XS2296424059

Hur beräknas avkastningen?

Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.

Vad är risken i placeringen?

Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken Credit Suisse (S&P rating A) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk