102 Trackercertifikat Vätgas

 • Trackercertifikat
 • Vätgas
 • 7 år
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången med beaktande av löpande avgifter, valuta och räntor.
 • EU identifierar grön vätgas som en nyckelfaktor till att uppnå den klimatneutralitet som unionen utlovat till 2050. Upp till 470 miljarder euro, motsvarande nästan 5 biljoner svenska kronor, kommer succesivt att investeras i vätgasindustrin.
 • Enligt Bloomberg New Energy kan grön vätgas utgöra upp till 24 procent av världens energikonsumtion år 2050, med en årlig omsättning på 630 miljarder euro.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

102 Trackercertifikat Vätgas

 • Emittent Credit Suisse International
 • Erbjuds av Strivo AB
 • Underliggande: Credit Suisse Managed Hydrogen SEK Total Return Index (15 bolag)
 • Ombalansering Halvårsvis
 • Kapitalskydd Nej
 • Deltagandegrad 100%
 • Valuta SEK
 • Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat
 • Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat
 • Courtage: 200 kr/certifikat
 • Investerat belopp: 10 200 kr/certifikat
 • Förvaltningsavgift: 1,00% av certifikatets värde per år
 • Emittentarvode: 0,45% av certifikatets värde per år
 • Tillgångsslag: Aktier
 • Förtida inlösen Emittenten har rätt att lösa in placeringen om certifikatets värde understiger 2 000 kr. Vid förtida inlösen garanterar Emittenten en återbetalning om minst 1 000 kr per certifikat.

Hur beräknas avkastningen?

Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.

Vad är risken i placeringen?

Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken Credit Suisse (S&P rating A) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk