105 Trackercertifikat Global Hållbarhet Kapitalskydd

 • Trackercertifikat
 • Global
 • 100 år
Trackercertifikatet ger exponering mot en strategi på två gröna globala fonder och erbjuder ett kapitalskydd på 85 procent av högsta uppnådda NAV-värde. Kapitalskyddet är ”rullande” vilket innebär att det justeras varje gång placeringen uppnår en ny högstanivå.
 • Företag som engagerar sig i hållbarhetsfrågor attraherar globala kapitalflöden och kan därmed förväntas bli belönade med en högre och mer stabil värdering.
 • För investerare erbjuder gröna obligationer möjligheten att välja hållbart och därmed bidra till en bättre och renare värld - detta utan att för den delen göra avkall på avkastningen.
 • Upp till 15% av investerat belopp riskeras.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

105 Trackercertifikat Global Hållbarhet Kapitalskydd

 • Emittent: SG Issuer med garanten Société Générale (S&P A, Moody’s A1)
 • Erbjuds av: Strivo AB
 • Underliggande: Strategi (6% målvolatilitet), bestående av Aktiefond: iShares MSCI World SRI UCITS Obligationsfond: iShares Green Bond Index
 • Kapitalskydd 85 % av högsta uppnådda NAV
 • Deltagandegrad 100%
 • Valuta SEK
 • Förvaltningsavgift 1,00% av certifikatets värde per år
 • Emittentarvode 0,40 % förvaltningsavgift tas på riskfylld tillgång (emittent)
 • Tillgångsslag Aktier och obligationer
 • ISIN SE0017232234

Hur beräknas avkastningen?

Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgifter samt kostnader för att rulla kapitalskydd, räntor och eventuella valutakursrörelser.

Vad är risken i placeringen?

Placeringen är kapitalskyddad till 85% av högsta uppnådda NAV-värde. Avkastning villkoras av att emittentbanken SG Issuer med garanten Société Générale (S&P A) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk