107 Trackercertifikat Emerging Market Value

 • Trackercertifikat
 • Emerging Market Value
 • 7 år
Trackercertifikatet mot värdebolag i tillväxtmarknader som följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången med beaktande av löpande avgifter, valuta och räntor.
 • Diskrepansen mellan värde- och tillväxtaktier har nått IT-bubblans extremnivåer.
 • Ger exponering mot värdebolag i tillväxtmarknader som är svåråtkomliga för vanliga investerare.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

107 Trackercertifikat Emerging Market Value

 • ISIN CH1181988317
 • Emittent UBS AG, London Branch
 • Arrangör Strivo
 • Deltagandegrad 1,0000
 • Förfallodag 2029-05-28

Hur beräknas avkastningen?

Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.

Vad är risken i placeringen?

Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk