Cliens Företagsobligationer

 • Räntefond
 • Ränte - SEK obligationer, företag

Utveckling

En vecka (-0,4 %)
Tre månader (-3,7 %)
Ett år (-5,6 %)
Tre år (-3,3 %)

Om Fonden

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som långsiktigt minst motsvarar avkastningen för den nordiska företagsobligationsmarknaden. Av Fondens medel skall minst 90 procent vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, valutor eller finansiella index samt på konto i kreditinstitut. Minst 50 procent av fondens medel ska vara investerade i företagsobligationer. Vidare skall alltid mer än 50 procent av Fondens medel vara placerat i finansiella instrument utgivna av företag som har sitt säte i Norden eller vars finansiella instrument är upptagna till handel på en marknadsplats i Norden. Fondens sammanlagda exponering beräknas med en absolut Value-at-Risk-modell (VaR-modell). Risken i fonden får uppgå till högst 20 procent av fondens värde.

Översikt

 • ISIN SE0010948422
 • Förvaltningsavgift 0,75 %
 • Handel Dagligen
 • Köpavgift 0,00%
 • Säljavgift 0,00%
 • Courtage 0,00 %
 • Produktens målgrupp 2
 • Valuta SEK
 • Risk 2
 • Hållbarhetsbetyg

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Morningstars fondbetyg