Sustainlytics är en oberoende aktör inom ESG-utvärdering. Med hjälp av ESG-utvärdering kan investerare identifiera potentiella ESG-relaterade risker i bolag. Riskerna i ett bolag definieras som ”ohanterlig risk” eller ”hanterlig risk”. Risk som inte kan påverkas av hur bolaget styrs är en ”ohanterlig risk”, medan risk som kan påverkas av policys och program definieras som en ”hanterlig risk”.

Bolag delas in i fem olika risknivåer; försumbar, låg, medium, hög och allvarlig på en skala 0–100, där 100 är allvarlig och 1 är försumbar. Om verksamheten i bolaget har svårt att hantera ESG-relaterade risker får alltså bolaget en högre siffra.

Det ESG-betyg ett bolag tilldelas baseras på en bedömning av bolagets exponering mot såväl hanterbara som ohanterbara risker, samt företagets förmåga att mitigera dessa risker.

ESG-betyg

Risknivå

≥ 40

Allvarlig

30–39.9

Hög

20–29.9

Medium

10–19.9

Låg

0–9.9

Försumbar

 

Läs mer om ESG och hållbarhetsbetyget på Sustainalytics hemsida.