Strivo lanserar Emission 2022:5

Idag lanseras Strivos sommaremission som innehåller några av vårens mest populära produkter tillsammans med ett par nygamla favoriter i repris.

Hög och ihållande inflation har under de senaste månaderna fått centralbankerna att initiera kraftiga åtstramningar av penningpolitiken. Marknadsräntorna har stigit samtidigt som det har varit skakigt på aktiemarknaden med breda nedgångar.

Även om utvecklingen inneburit att värderingarna i många bolag har kommit ned till historiskt attraktiva nivåer kan det i oroliga tider kännas tryggt med kapitalskydd. Det rådande ränteläget har skapat goda förutsättningar för såväl kapitalskydd som placeringar med kreditexponering, vilket återspeglas i Emission 2022:5.

Totalt lanseras 14 placeringar fördelade i casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 2 september 2022.

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för respektive placering och erbjudandet i dess helhet. Placeringarna erbjuds av Strivo AB. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strivo.se. Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.