Strivo lanserar "Trackercertifikat Vätgas"

Både EU och USA storsatsar just nu på grön vätgas – en energibärare som av många bedöms vara en nyckelfaktor för att uppnå klimatneutralitet inom bland annat transportsektorn. För dig som söker exponering mot utvecklingen lanseras idag Trackercertifikat Vätgas!

Bakgrund
Vätgas är en energibärare, precis som elektricitet. Gasen är flexibel och kan framställas från nästan vilken energiutvinningsprocess som helst. När den framställs från förnybara energikällor – som till exempel sol, vind eller vatten – brukar man tala om ”grön vätgas”. Med hjälp av till exempel bränsleceller kan gasen omvandlas till el eller värme, med rent vatten som enda restprodukt.

I framtiden spås vätgas bli en viktig del av ett klimatneutralt transportsystem – som drivmedel för såväl flyg och bilar, som tåg och andra transportmedel. Vätgas ses även som den just nu enda gångbara lösningen för att uppnå grön stålproduktion, en process som i dagsläget står för 7 procent av de globala koldioxidutsläppen.

EU identifierar grön vätgas som en nyckelfaktor till att uppnå den klimatneutralitet som unionen utlovat till 2050. Upp till 470 miljarder euro kommer succesivt att investeras i vätgasindustrin. Den planerade vätgasproduktionen och dess värdekedja väntas skapa upp till en miljon nya jobb i EU. Även i USA görs stora satsningar på vätgas. Bidenadministrationen utlyste nyligen en statlig grön satsning på hela två biljoner dollar. Pengarna skall bland annat gå till grön infrastruktur inom vilket vätgas utgör en viktig del.

Vad är ett trackercertifikat?
Ett trackercertifikat är en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Trackercertifikat har ingen inbyggd hävstång utan är istället konstruerat för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Placeringen kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackercertifikat direkt på börsen.

Hur handlas produkten?
Trackercertifikatet handlas på börsen. Strivo ställer löpande köp- och säljkurser, vilket gör att certifikatet kan köpas och säljas till rådande marknadsvärde under börsens öppettider.

Läs mer om våra trackercertifikat här

...

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk. En investering kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. För fullständig information om risker, vänligen se emittentens prospekt.

Bankers kapitalstruktur och strukturerade placeringar

10 maj 2023

Den schweiziska statens avskrivning av AT1-obligationer hos Credit Suisse, i samband med UBS-fusionen, har gett upphov till flera frågor rörande bankernas kapitalstrukturer, AT1-obligationer i allmänhet och deras förhållande till strukturerade placeringar. I det här blogginlägget ska vi göra ett försök att reda ut dessa frågor.

Makrokommentar april

02 maj 2023

Ekonomisk data överraskar trots högre ränteläge. Fallande energipriser dämpar inflationen, men fortsatta räntehöjningar väntas i Europa. Penningpolitikens snabba förändringar medför risker.

Makrokommentar mars

03 april 2023

Oroligheter i bankvärlden genererade skakiga börser världen över som trots allt återhämtade sig oväntat starkt. För Sveriges del har vi fått se fortsatt höga inflationssiffror och en konstaterad lågkonjunktur.