Strivo lanserar "Trackercertifikat Vätgas"

Både EU och USA storsatsar just nu på grön vätgas – en energibärare som av många bedöms vara en nyckelfaktor för att uppnå klimatneutralitet inom bland annat transportsektorn. För dig som söker exponering mot utvecklingen lanseras idag Trackercertifikat Vätgas!

Bakgrund
Vätgas är en energibärare, precis som elektricitet. Gasen är flexibel och kan framställas från nästan vilken energiutvinningsprocess som helst. När den framställs från förnybara energikällor – som till exempel sol, vind eller vatten – brukar man tala om ”grön vätgas”. Med hjälp av till exempel bränsleceller kan gasen omvandlas till el eller värme, med rent vatten som enda restprodukt.

I framtiden spås vätgas bli en viktig del av ett klimatneutralt transportsystem – som drivmedel för såväl flyg och bilar, som tåg och andra transportmedel. Vätgas ses även som den just nu enda gångbara lösningen för att uppnå grön stålproduktion, en process som i dagsläget står för 7 procent av de globala koldioxidutsläppen.

EU identifierar grön vätgas som en nyckelfaktor till att uppnå den klimatneutralitet som unionen utlovat till 2050. Upp till 470 miljarder euro kommer succesivt att investeras i vätgasindustrin. Den planerade vätgasproduktionen och dess värdekedja väntas skapa upp till en miljon nya jobb i EU. Även i USA görs stora satsningar på vätgas. Bidenadministrationen utlyste nyligen en statlig grön satsning på hela två biljoner dollar. Pengarna skall bland annat gå till grön infrastruktur inom vilket vätgas utgör en viktig del.

Vad är ett trackercertifikat?
Ett trackercertifikat är en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Trackercertifikat har ingen inbyggd hävstång utan är istället konstruerat för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Placeringen kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackercertifikat direkt på börsen.

Hur handlas produkten?
Trackercertifikatet handlas på börsen. Strivo ställer löpande köp- och säljkurser, vilket gör att certifikatet kan köpas och säljas till rådande marknadsvärde under börsens öppettider.

Läs mer om våra trackercertifikat här

...

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk. En investering kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. För fullständig information om risker, vänligen se emittentens prospekt.

Lansering av placering nummer 3 000

12 april 2024

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

02 april 2024

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

02 april 2024

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.